vòng loại world cup 2022 việt nam ở bảng nào FANDHOTS

M?c ti??u c?a Ibarra l??m cho SportsCenter Top 10 v? k?ch

+

M?c ti??u ti??u ?? l?n ??i c?a Venegas đội tuyển việt nam đứng thứ mấy thế giới ??n Ibarra ?? ???c ??a v??o m??i v? k?ch h??ng ??u c?a SportsCenter t?i qua/s??ng nay. *Ti?ng ?n loon*

T?i sao Adidas s? l??m ?i?u n??y v?i logo?

2

Adidas l?y logo t?t nh?t trong MLS, che ??y n?? v?? quy?t ??nh ??? l?? th? m?? m?i ng??i mu?n nh??n th?y tr??n ??o? Di chuy?n t??o b?o.

B?c ?nh danh s??ch MLS c?a Brent Kallman l?? ... m?t c??i g?? ???

+

C?? v? nh? MLS ?? t??m th?y Kallman's ??i h??nh ?nh t? Creighton T? n?m 2011 sau khi googling t??n c?a anh ?y v?? photoshop b? d?ng c? m?i l??n n??. B?n c?? th? t??m th?y h??nh ?nh danh s??ch th?c s? c?a anh ?y tr??n Trang web c?a Minnesota United. Nh??n qua ??i h??nh MNUFC Trang tr??n MLS.COM, c?? v? nh? h?u h?t c??c b?c ?nh c?a ng??i ch?i l?? ?nh danh s??ch MNUFC c?a h?, trong khi m?t s? l?? k?t qu? h??nh ?nh ??u ti??n c?a Google m?? h? c?? th? t??m th?y ( AlvbageTh?? Thiesson ).

Cau chuy?n v? FrontPage MNU c?a SI.com

+

R? r??ng n?? s? l?nh, v?? ?i?u ??? c?? y ngh?a, v?? v?y ... kh?ng c?? nhi?u tin t?c m?i ? ?ay, nh?ng th?t vui khi th?y m?t s? loons tr??n trang ch??nh c?a SI.com.

Superman tr??n Radio/Podcast th??m th?i gian

+
đội tuyển việt nam đứng thứ mấy thế giới

Trong tr??ng h?p b?n kh?ng b?t th??m th?i gian tr??n radio v? tinh ho?c ??ng ky v??o podcast, t?p phim n??y c?? Ramirez l?? m?t trong nh?ng b?n mu?n nghe.

US Open Cup ??nh d?ng & D??ng th?i gian

đội tuyển việt nam đứng thứ mấy thế giới
3

T?i kh?ng ho??n to??n ch?c ch?n t?i sao MPLS City l?i l?? DQ khi chuy?n c??c gi?i ??u trong khi MN United kh?ng ... c?? ai bi?t kh?ng?

K??ch th??c San v?n ??ng Ngan h??ng TCF

+

MNUFC d??ng nh? c?? tr??ng m?ng nh?t (g?y nh?t?) Trong MLS (c??ng chi?u r?ng v?i NYCFC t?i San v?n ??ng Yankee). R?ng 70 yard d??i 120 yard (chi?u d??i ??y ??). B?n c?? th? t??m th?y ph?n c??n l?i c?a k??ch th??c san c?a gi?i ??u t?i li??n k?t.

Th??m thi?t b? ??? Minnesota

+

Nhi?u l?a ch?n h?n cho Minnesota ??? ??o (c??n g?i l?? l?n h?n k??ch th??c nh?). H/T Siems ?? t??m th?y ?i?u n??y, nh?ng qu?? l??i bi?ng ?? chia s? n??.

B??n ??o Kicks Minnesota ?? b??n

1

Kh?ng h??i l??ng v?i b? m?i c?a Minnesota United? Snag A Minnesota ??? Jersey (k??ch th??c nh?)