trận đấu hôm nay mấy giờ FANDHOTS

M?c ti??u c?a Ibarra l??m cho SportsCenter Top 10 v? k?ch

+

M?c ti??u ti??u ?? l?n ??i c?a Venegas ??n Ibarra ?? ???c ??a v??o m??i v? k?ch h??ng ??u c?a SportsCenter t?i qua/s??ng nay. *Ti?ng ?n loon*

T?i sao Adidas s? l??m ?i?u n??y v?i logo?

2

Adidas l?y logo t?t nh?t trong MLS, che ??y n?? v?? quy?t ??nh ??? l?? th? m?? m?i ng??i mu?n nh??n th?y tr??n ??o? Di chuy?n t??o b?o.

B?c ?nh danh s??ch MLS c?a Brent Kallman l?? ... m?t c??i g?? ???

+

C?? v? nh? MLS ?? t??m th?y Kallman's ??i h??nh ?nh t? Creighton T? n?m 2011 sau khi googling t??n c?a anh ?y v?? photoshop b? d?ng c? m?i l??n n??. B?n c?? th? t??m th?y h??nh ?nh danh s??ch th?c s? c?a anh ?y tr??n Trang web c?a Minnesota United. Nh??n qua ??i h??nh MNUFC Trang tr??n MLS.COM, c?? v? nh? h?u h?t c??c b?c ?nh c?a ng??i ch?i l?? ?nh danh s??ch MNUFC c?a h?, trong khi m?t s? l?? k?t qu? h??nh ?nh ??u ti??n c?a Google m?? h? c?? th? t??m th?y ( AlvbageTh?? Thiesson ).

Cau chuy?n v? FrontPage MNU c?a SI.com

+

R? r??ng n?? s? l?nh, v?? ?i?u ??? c?? y ngh?a, v?? v?y ... kh?ng c?? nhi?u tin t?c m?i ? ?ay, nh?ng th?t vui khi th?y m?t s? loons tr??n trang ch??nh c?a SI.com.

Superman tr??n Radio/Podcast th??m th?i gian

+

Trong tr??ng h?p b?n kh?ng b?t th??m th?i gian tr??n radio v? tinh ho?c ??ng ky v??o podcast, t?p phim n??y c?? Ramirez l?? m?t trong nh?ng b?n mu?n nghe.

US Open Cup ??nh d?ng & D??ng th?i gian

3

T?i kh?ng ho??n to??n ch?c ch?n t?i sao MPLS City l?i l?? DQ khi chuy?n c??c gi?i ??u trong khi MN United kh?ng ... c?? ai bi?t kh?ng?

K??ch th??c San v?n ??ng Ngan h??ng TCF

+

MNUFC d??ng nh? c?? tr??ng m?ng nh?t (g?y nh?t?) Trong MLS (c??ng chi?u r?ng v?i NYCFC t?i San v?n ??ng Yankee). R?ng 70 yard d??i 120 yard (chi?u d??i ??y ??). B?n c?? th? t??m th?y ph?n c??n l?i c?a k??ch th??c san c?a gi?i ??u t?i li??n k?t.

Th??m thi?t b? ??? ns dota 2 Minnesota

+

Nhi?u l?a ch?n h?n cho Minnesota ??? ??o (c??n g?i l?? l?n h?n k??ch th??c nh?). H/T Siems ?? t??m th?y ?i?u n??y, nh?ng qu?? l??i bi?ng ?? chia s? n??.

B??n ??o Kicks Minnesota ?? b??n

1

Kh?ng h??i l??ng v?i b? m?i c?a Minnesota United? Snag A Minnesota ??? Jersey (k??ch th??c nh?)