ngoại hạng anh trực tiếp hôm nay Fanshot

Th??m thi?t b? ??? Minnesota

+

Nhi?u l?a ch?n h?n cho Minnesota ??? ??o (c??n g?i l?? l?n h?n k??ch th??c nh?). H/T Siems ?? t??m th?y ?i?u n??y, nh?ng qu?? l??i bi?ng ?? chia s? n??.