link trực tiếp Fanshot

Tiếp theo từ Disney và Pixar: Logo mới của MNUFC

+

Người dùng Twitter @hellendrung Chia sẻ một thương hiệu logo MNUFC lấy cảm hứng từ Disney, với Peach the Starfish và Becky the Loon từ việc tìm kiếm Nemo/Dory.